Betrokkenheid
van ouders en
leerlingen

Betrokkenheid is belangrijk

De school hoort een plek te zijn tussen thuis en de straat/de wereld. Hier mogen kinderen in veiligheid en vertrouwen oefenen, leren, fouten maken en ontdekken. Dat doen we graag met ouders samen. Op de Sint Maartenschool willen we graag dat iedereen zich veilig voelt en dat ieder kind gezien wordt erkend en gezien.

Iedereen veilig

Voor iedereen geldt: Je mag zijn wie je bent. We werken vanuit de gedachte: Ik ben oké, jij bent oké. Daar hoort openheid en een goede communicatie bij. Ouders nemen wij serieus en zij kunnen bij ons terecht als er zorgen, vragen of klachten zijn. Andersom nemen wij contact op met ouders als dat nodig is.

OUDERS ZIJN ACTIEF EN DOEN MEE

Wij betrekken ouders graag bij de beslissingen die we nemen en trajecten die we lopen.

Het ouderpanel, de medezeggenschapsraad en de ouderraad worden vroegtijdig meegenomen in de ontwikkelingen. Dat kan zowel praktisch als inhoudelijk zijn.
In groep 1-2-3 zijn er regelmatig oudergesprekken en vanaf groep 4 voeren we kind-oudergesprekken, waarbij we de resultaten, groei en verwachtingen bespreken. Kinderen worden met hun ouders actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling.

Regelmatig wordt hulp gevraagd vanuit de klassen of de ouderraad voor ondersteuning bij activiteiten. Het kan gaan om vervoer, het begeleiden van een groepje kinderen of helpen bij een feestje.

COMMUNICATIE VIA SOCIAL SCHOOLS

Wij maken gebruik van de ouderportal Social Schools waarbij ouders en leerkrachten op een veilige en makkelijke manier contact kunnen hebben. Alle ouders hebben een account die gekoppeld is aan Sint Maarten. Leerkrachten sturen groepsberichten met soms ook foto’s van activiteiten. Elke maand wordt hier ook een nieuwsbrief geplaatst met de belangrijke informatie. Ouders kunnen via Social Schools hun kind ziekmelden of verlof aanvragen. Ook (kind-)oudergesprekken worden gepland via de ouderportal.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met de school. Op verschillende gebieden wordt advies gevraagd en op sommige gebieden heeft de oudergeleding van de MR zelfs instemmingsrecht (bijv. de schoolgids). De ouders in de MR zijn het klankbord van u als ouder buiten aan de schoolpoort. Wat speelt er, wat moet er besproken worden? Wat gaat er goed en wat kan er beter?

De MR bestaat uit 2 personen vanuit de ouders en 2 personen vanuit het personeel. Het personeel kiest de personeelsvertegenwoordigers in de MR en ouders kiezen de oudervertegenwoordigers. De MR komt 5 keer per jaar bij elkaar om te praten over o.a. verkeerveiligheid, schoolgids, extra vrije dagen en belangrijke beslissingen op schoolniveau. De directeur is bij de vergaderingen aanwezig om toelichting te geven en de mening van ouders te horen.

Voor de schooloverstijgende zaken is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad bestaat uit zeven personen, waarvan één ambtelijk secretaris. De GMR geeft advies of verleent instemming in zaken zoals: beleidsstukken, klachtenregeling, boven schoolse regelingen e.d. aan de centrale directie van de Lowys Porquinstichting.

HET OUDERPANEL

Het ouderpanel bestaat uit vier ouders. Zij komen vier á vijf keer per jaar bij elkaar. Het ouderpanel denkt mee met het beleid van de school en geeft advies aan de directeur. Nieuwe ideeën en nieuwe ontwikkelingen worden besproken. Daarnaast heeft het ouderpanel een belangrijke functie als klankbord voor de directeur.

De voorzitter van het ouderpanel is Jack Nuijten (directeur). De vergaderingen zijn gezamenlijk met de MR. Het ouderpanel is hiermee een belangrijk klankbord voor de MR.

DE OUDERRAAD

De ouderraad is eigenlijk het bestuur van de oudervereniging waar alle ouders/verzorgers van onze kinderen automatisch lid van zijn. De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die het hele jaar door geheel belangeloos activiteiten organiseren zoals de avondvierdaagse, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, paasviering, schoolreis en de laatste schooldag. De ouderraad vergadert elke maand. Ouders denken mee met de schoolorganisatie. Er wordt hard gewerkt, maar het is ook heel gezellig in de ouderraad. De school en dus uw kind is met deze hulp en ondersteuning zeer geholpen.

BETROKKENHEID VAN KINDEREN

Op Sint Maarten vinden we het belangrijk dat kinderen hun talenten ontdekken, creativiteit wordt aangewakkerd en kinderen worden opgevoed tot kritische en ondernemende wereldburgers. Leren gebeurt op basis van gelijkwaardigheid, co-creatief. Dat betekent dat leerkrachten ook iets leren van kinderen. Als de inbreng en mening van kinderen serieus genomen wordt, ontstaat betrokkenheid en leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Onze leerkrachten nemen de rol aan van coach en begeleider en dat vraagt om veranderend gedrag. De theorie van de Transactionele Analyse (TA) helpt leerkrachten en kinderen hierbij. Op deze manier hebben wij en houden wij een fijne schoolcultuur waarin we samen werken, samen spelen en samen leren. Op Sint Maarten leren kinderen, leerkrachten en ook de ouders samen. Wij weten wanneer het goed gaat… als kinderen en leerkrachten glunderen.